Walk to the studio, Périgord-Limousin, oil on canvas, 100 x 100cm